Informatie

Wanneer 

Start vrijdag 29 januari 2021
52 lesdagen in 2 jaar van 09.30-16.00 uur

Locatie

“NDC Den Hommel”
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

Lesinhoud

 • 31 dagen theoretisch
  technische vorming incl. intervisie
 • 3 dagen module wijsbegeerte
 • 26 sessies groepsleertherapie van 3,5 uren
 • 16 dagdelen supervisie van 3,5 uur
 • SBU: 1655 uren
 • maximale groepsgrootte is 12 deelnemers

Accreditatie

SKJ Formeel leren:
ID SKJ202133 punten 729.50
NVRG Nascholing:
ID nummer 331858 punten 60
Registerplein alle categorieën:
ID nummer 331858 punten 1645

Kosten

Inschrijfgeld €500,- plus €6.795,- voor 2 jaar, excl. kosten voor literatuur

“De contextuele benadering berust 
op het ethisch perspectief 
dat mensen vóór alles 
verantwoordelijk zijn voor elkaar
” 
citaat I.B. Nagy

Contextuele therapieopleiding “Specialisatie”

» METHODIEK

Na de 2 jarige basisopleiding biedt deze vervolgopleiding de mogelijkheid tot verdere specialisatie in – en integratie van – het contextuele denken en -werken. De relationeel ethische vaardigheden en de grondhouding van de aankomend contextueel therapeut zullen verder ontwikkeld worden.

Via de drie pijlers van de opleiding; praktijk, theorie en het persoonlijk ontwikkelingsproces van de student, wordt verder gebouwd op de kennis en vaardigheden die de student meebrengt uit de contextuele vooropleidingen, andere opleidingen en uit de praktijk. Dat alles met het doel om de aandacht te richten op het uiteindelijk op rechtvaardige wijze vorm kunnen geven vanuit de relationeel ethische taal en grondhouding in het werken met ingewikkelde hulpverleningssituaties en therapeutische processen.

THEORIE

De basiswerken van professor I. B. Nagy, M. Buber en E. Levinas worden zorgvuldig bestudeerd en besproken tijdens alle methodieklessen. Daarnaast brengen de studenten casuïstiek in vanuit hun werksetting en vragen vanuit hun persoonlijke leven en van daaruit wordt de koppeling naar de literatuur gemaakt. Op iedere lesdag worden op die wijze relationeel ethische interventies en vaardigheden geoefend. Als rode draad door de specialisatiejaren loopt het meer en meer leren werken vanuit het contextuele therapieproces met haar eigen kenmerken en fases.

PRAKTIJK

Gedurende deze 2 jarige specialisatieopleiding staat de visie en grondhouding van de relationele ethiek steeds centraal, waarbij de feiten, de psychologie en de interacties binnen menselijke relaties steeds als indicatoren dienen om interventies te kunnen doen vanuit de dimensie van de relationele ethiek. Professor I.B. Nagy hanteert in zijn werken met mensen vanuit zijn relationeel ethische benadering de ruim 25 contextuele concepten die hij ontwikkelde als leidraad om te komen tot meer wederzijds passend geven en passend ontvangen tussen twee mensen binnen beider individuele loyaliteitenhuishouding.

Al deze concepten gekoppeld aan de andere uitgangspunten vanuit de relationeel ethische visie worden in de theoretisch technische vorming uitvoerig behandeld.

Het leren van het vakmanschap als contextueel therapeut gebeurt door gerichte praktische oefening met de relationeel ethische interventies in de praktijk en tijdens de lessen. De aandacht zal daarbij altijd gericht zijn op de grondhouding van veelzijdig gerichte partijdigheid en het kunnen helpen van de cliënt bij het aangaan van de dialogische processen die leiden tot ontschuldiging in de eigen context. Door de alomvattendheid van de theorie persoonlijk te gaan beleven en die te integreren in het persoonlijke leven en werk, zal de student steeds meer de kracht ervaren van de taal en grondhouding van billijke wederzijdse belangenbehartiging, waardoor “genezing door ontmoeting” (M. Buber) mogelijk wordt.

PERSOONLIJK PROCES

Om de verbinding te kunnen maken tussen theoretische kennisvergaring en praktische vaardigheidsontwikkeling tot vakmanschap in dit specifieke domein van therapie, is voortdurende reflectie op de eigen positie in de persoonlijke relaties betreffende het actief vormgeven van de relationele rechtvaardigheid een absoluut vereiste. Elke student heeft om deze reden tijdens alle lessen voortdurend het eigen genogram over minimaal 4 generaties bij de hand.

DOCENTEN METHODIEK

Tjerk de Jonge
Tjerk is contextueel therapeut, maatschappelijk werker en systeemtherapeut en coördinator van het medisch maatschappelijk werk team ZRT. Tjerk heeft jaren gewerkt als systeem therapeut binnen de jeugdhulpverlening en binnen het medisch maatschappelijk werk. Tjerk heeft de master contextuele benadering in Ede gedaan. Hij is geregistreerd contextueel therapeut bij de VCW. Binnen de Nagy Academie is Tjerk 5 jaar lang intern opgeleid door senior contextueel docenten in het vak van contextueel methodiekdocent. Tjerk is staflid bij de Nagy Academie en heeft een eigen contextuele praktijk.

Rikie van Hussel
Rikie is opgeleid door professor I.B. Nagy in de masterclass te Amsterdam. Zij is contextueel therapeut, -leertherapeut en – supervisor. Ze heeft als contextueel behandelaar, - therapeut, - manager, waarnemend directeur en – opleider binnen de jeugdhulpverlening en verschillende HBO en post-HBO opleidingen gewerkt. Rikie geeft al ruim 30 jaar les in de contextuele benadering. Da Rikie heeft naast haar werk in de jeugdhulpverlening, HBO opleidingen en in haar therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de opleidingen – en als contextueel methodiekdocent, – supervisor en – leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven”  Vlaanderen/ Nederland. Zij ontwikkelde binnen de “Nagy Academie” samen met Gerdy Rooijakkers-Segers de 3-jarige opleiding voor contextueel leertherapeuten/ contextueel docenten. Rikie is bestuurder en medeoprichter van de Nagy Academie.

» CONTEXTUELE SUPERVISIE

Contextuele supervisie speelt zich af op het raakvlak van een hulpverleningsvraag uit de hulpverleningspraktijk gekoppeld aan dialogisch niet uitgekristalliseerde processen in de context van de hulpverlener en daaraan gekoppeld de theoretische concepten. Tijdens contextuele supervisie wordt daarom beurtelings naar de hulpvraag en de context van de cliënt én naar de intergenerationele relaties binnen de context van de supervisant gekeken. De aandacht wordt concreet tijdens de contextuele supervisie gericht binnen beide contexten op balansen van geven en ontvangen en daarbinnen op de indicatoren voor recht en onrecht in de eerste 3 dimensies van de relationele werkelijkheid, met als doel om uiteindelijk in beide contexten de betrokkenen verder te helpen in het elkaar op de balansen van geven en ontvangen wederzijds beter recht te kunnen gaan doen tijdens processen van ontschuldiging.

Beide contexten worden in de contextuele supervisie actief betrokken om de supervisant te laten ervaren dát en waarom hij door de cliënt beoordeeld wordt op zijn relationele betrouwbaarheid, het exploreren van verdiensten en schulden / de ethische richtlijnen.  Aan zijn persoonlijk proces op genoemd vlak in zijn eigen intergenerationele context ontleent hij uiteindelijk de kennis en de moed om dit dialogisch proces actief te helpen aansturen op de balansen van geven en nemen in de context van zijn cliënt. Door zijn eigen doorleefde veelzijdig gerichte grondhouding voor te leven met het oog op het volledig kunnen exploreren van verdiensten en schulden in de context van de familie waarmee hij werkt, komt uiteindelijk het meer passend en rechtvaardig geven en ontvangen en de ontschuldiging in de familie van de cliënt tot stand.

Onvermijdelijk wordt dus tijdens de contextuele supervisie een verbinding gelegd met de eigen destructieve parentificatie en de opgebouwde gerechtigde aanspraken in het gezin van herkomst van de supervisant. Hierbij wordt zichtbaar gemaakt hoe het terechte wantrouwen van “toen” in het leven van de supervisant, een belemmering kan vormen in het motiveren van de cliënt tot interventies betreffende wederzijds billijke belangenbehartiging in diens familie.

PRAKTIJK

De student krijgt in een kleine groep contextuele supervisie over de wijze van integratie van de contextuele concepten in zijn werk als aspirant contextueel therapeut. Onder leiding van een senior contextueel opgeleid supervisor wordt tijdens de sessies de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging gesproken en wordt gericht relationeel ethisch gewerkt met casuïstiek uit de praktijk.

Met het oog op het ontwikkelen van de veelzijdig gerichte grondhouding van de contextueel therapeut is het van wezenlijk belang dat de aankomend contextueel therapeut steeds een verbinding ziet tussen zijn/haar eigen veelzijdige betrokkenheid en die van de eigen familieleden én met de veelzijdige betrokkenheid van zijn client en diens familieleden.

Doordat de student zich ten diepste bewust wordt van de veelzijdige betrokkenheid binnen alle relaties in zijn eigen familie heeft hij de kennis en vindt hij de moed om nauwkeurig  rekening te houden met de rechtvaardigingen en verplichtingen van alle betrokkenen in de familie van zijn cliënt.

Alle problemen en vragen worden steeds bezien en onderzocht vanuit het intergenerationele perspectief en alle interventies worden geplaatst binnen het kader van de 4 dimensies van de relationele werkelijkheid.

THEORIE

Alle contextuele concepten die in de methodiek behandeld zijn, worden uitgediept en verbonden met de hulpvraag en het genogram van de cliënt en met het persoonlijk genogram en de supervisievraag van de supervisant. Tussen nieuwe dialogische mogelijkheden in beide contexten wordt een verbinding gemaakt tijdens de contextuele supervisie waardoor de supervisie zal bijdragen aan het verder ontwikkelen van de relationeel ethische grondhouding/de veelzijdig gerichte partijdigheid van de supervisant. Op deze manier wordt de contextuele theorie steeds beter begrepen en geïnternaliseerd.

Gekoppeld aan de besproken praktijksituaties in de supervisie worden literatuuropdrachten gegeven.

PERSOONLIJK PROCES

Tijdens de supervisiegesprekken wordt zoals gezegd beurtelings naar de hulpvraag en de context van de cliënt en naar supervisievraag en de context van de aspirant contextueel therapeut gekeken.

De taak van de contextueel supervisor is om de supervisant te laten ervaren dát en waarom hij door de cliënt beoordeeld wordt op zijn relationele betrouwbaarheid en hoe hij daaraan kan werken via billijke wederzijdse belangenbehartiging en het proces van ontschuldiging in zijn eigen context. Door ten diepste te ervaren hoe helend dit dialogisch proces werkt in de eigen intergenerationele context, onderkent de student dit belang vervolgens ook in de context van zijn cliënt. Daaraan ontleent hij uiteindelijk de kennis en de moed om dit dialogisch proces actief en gericht te helpen aansturen.

Onvermijdelijk wordt tijdens de supervisie een verbinding gelegd met de eigen destructieve parentificatie en de opgebouwde destructief gerechtigde aanspraken in het gezin van herkomst van de student. Hierbij wordt zichtbaar gemaakt hoe het terechte wantrouwen van ‘toen’ in het eigen leven van de student, een belemmering kan vormen in het motiveren tot interventies betreffende billijke wederzijdse belangenbehartiging op weg naar ontschuldiging binnen belangrijke relaties in de context van de cliënt.

Elke student heeft tijdens alle lessen voortdurend naast het genogram van zijn cliëntsysteem, ook zijn eigen genogram over minimaal 4 generaties bij de hand.

DOCENTEN SUPERVISIE

Rikie van Hussek
Rikie maakte kennis met de contextuele benadering van professor I. B. Nagy in 1986 en volgde in 1993 een van de masterclasses die I.B. Nagy gaf op de Hogeschool van Amsterdam in een samenwerkingsverband met de Hahneman University in Philadelphia betreffende de contextuele therapie. Vanaf de eerste kennismaking werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Rikie heeft naast haar werk in de jeugdhulpverlening, HBO opleidingen en in haar therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de opleidingen – en als contextueel methodiekdocent, – supervisor en – leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven”  Vlaanderen/ Nederland. Zij ontwikkelde binnen de “Nagy Academie” samen met Gerdy Rooijakkers-Segers de 3-jarige opleiding voor contextueel leertherapeuten/ contextueel docenten. Rikie is bestuurder en medeoprichter van de Nagy Academie. VCW erkend contextueel therapeut, -supervisor, -leertherapeut.

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leid. Gerdy heeft naast het werk in haar eigen therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de opleidingen – en als contextueel methodiek docent, – supervisor en – leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/Nederland. Zij ontwikkelde binnen de “Nagy Academie” samen met Rikie van Hussel de 3-jarige opleiding voor contextueel leertherapeuten/contextueel docenten. Gerdy is medeontwikkelaar - en dagelijks adviseur van het bestuur van de Nagy Academie. VCW erkend contextueel therapeut, -supervisor,- leertherapeut.

» CONTEXTUELE LEERTHERAPIE

Contextuele leertherapie speelt zich af op het raakvlak van het proces van de student en de integratie van theoretische concepten. Een erkend contextueel leertherapeut bewaakt tijdens de sessies het spreken van de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging en maakt daaraan gekoppeld de systematische verbinding van alle door de student ingebrachte thema’s en vragen naar de 4 dimensies van de relationele werkelijkheid en dit op persoonlijk en professioneel vlak. Door de veelzijdig gerichte partijdige grondhouding en de daarmee verbonden verbindende taal van de contextueel leertherapeut wordt de relationeel ethische veiligheid geboden waarbinnen de student zijn destructieve parentificatie en destructief gerechtigde aanspraken via de weg van alle 4 de dimensies van zijn relationele werkelijkheid voor het voetlicht kan brengen, in het vertrouwen dat aan hemzelf en aan al zijn dierbaren tegelijkertijd recht zal worden gedaan, ook aan degenen die onrecht begingen. Ook zal de student tijdens het proces van exploreren van verdiensten en schulden binnen zijn relaties, gaan zien hoe hijzelf onrecht deed aan een ander.

Het existentieel en veelzijdig verbonden – en afhankelijk en betrokken zijn van de mens, vereist voor de contextueel therapeut in opleiding ethische richtlijnen om de verdiensten en verplichtingen in zijn eigen context en in de context van de cliënt te exploreren, waardoor het dialogisch proces en het proces van ontschuldiging ingang worden gezet. De effecten op individueel en relationeel gebied van deze specifieke relationeel ethische richtlijnen worden aan den lijve ervaren tijdens de contextuele leertherapiesessies. Aan zijn persoonlijk proces op genoemd vlak in zijn eigen intergenerationele context ontleent de student uiteindelijk de kennis en de moed om dit dialogisch proces actief te helpen aansturen op balansen van geven en ontvangen van zijn cliënt.

Het voorleven van de relationeel ethisch grondhouding door de leertherapeut zal de student helpen bij het internaliseren van de relationele ethiek op alle fronten van zijn leven. De meerwaarde van het spreken van de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging op weg naar ontschuldiging en de daarbij behorende grondhouding wordt zó tijdens de samenwerking in de leertherapie als van zelfsprekend helder. Alle studenten worden door de leertherapeut voortdurend begeleid, uitgenodigd en aangespoord om constructieve relationele actiemogelijkheden in de eigen context te onderzoeken en te ondernemen.

THEORIE

Als gevolg van de contextuele thema’s die zich aandienen in het persoonlijk leven van de student worden steeds theorieopdrachten uit de basiswerken van prof. I.B. Nagy gegeven. De koppeling tussen theorie en het persoonlijk proces wordt schriftelijk uitgewerkt en steeds gedeeld met de leertherapeut en de medestudenten. Hierdoor leert de student om het eigen proces contextueel te kaderen en om zo de relationeel ethisch taal en verdieping te vinden die nodig is om te groeien in het specifieke vak van contextueel therapeut.

PERSOONLIJK PROCES

Het werken aan rechtvaardige relaties binnen de eigen context van de student staat centraal tijdens de leertherapiesessies.

Via het voortdurende onderzoek naar relationele rechtvaardigheid in de eigen socialisatie en familiale geschiedenis, komt aan het licht welke hulpbronnen en belemmeringen er zijn in de context van de student om de relationeel ethische taal en grondhouding tot een “tweede natuur” te maken. De relationele veiligheid in de dialogische leertherapiesetting helpt de student om een beroepshouding te ontwikkelen waarin hij zich blijvend laat aanspreken op de resten van zijn destructief gerechtigde aanspraken.

Tijdens het leertherapieproces zal de student merken hoe door het spreken van de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging op weg naar ontschuldiging in zijn eigen context de relationele vrijheid in verbondenheid toeneemt in al zijn persoonlijke relaties. Hierdoor worden zijn moed en mogelijkheden vergroot om de dynamiek van passend geven en passend ontvangen in gang te zetten tijdens de therapieprocessen van de families waarmee hij werkt.

Uiteindelijk zal de student de specifiek relationeel ethische grondhouding verregaand geïnternaliseerd hebben, waardoor hijzelf in staat is om op een verantwoorde wijze een dialogisch therapieproces te begeleiden.

Elke student heeft gedurende alle leertherapiesessies voortdurend zijn eigen genogram over minimaal 4 generaties bij de hand.

Het is mogelijk en soms ook noodzakelijk voor de voortgang van het opleidingsproces, om naast de leertherapie in de opleidingsuren extra contextuele therapiesessies aan te gaan samen met de leertherapeut waarbij familieleden uitgenodigd kunnen worden.

LEERTHERAPIE DOCENTEN

Truus Hoving
Truus heeft de 4-jarige contextuele opleiding en de leertherapie opleiding gedaan bij Leren over leven in Nederland. Zij heeft haar eigen contextuele praktijk in Zwolle en is betrokken bij een psychologenpraktijk. Vanaf de eerste kennismaking werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Truus is een VCW geregistreerde contextueel therapeut en contextueel leertherapeut. Truus is vanaf de start van Nagy Academie verbonden als contextueel leertherapeut binnen de opleiding ‘Specialisatie’.

Rikie van Hussek
Rikie maakte kennis met de contextuele benadering van professor I. B. Nagy in 1986 en volgde in 1993 een van de masterclasses die I.B. Nagy gaf op de Hogeschool van Amsterdam in een samenwerkingsverband met de Hahneman University in Philadelphia betreffende de contextuele therapie. Vanaf de eerste kennismaking werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. VCW geregistreerd contextueel therapeut,-leertherapeut,-supervisor.

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. VCW geregistreerd contextueel therapeut,-leertherapeut,-supervisor.

» INTERVISIE

In de intervisie wordt van de studenten verwacht evenals tijdens alle lessen, het genogram bij zich te hebben om dit als leidraad te kunnen gebruiken bij het bespreken van de literatuur en het voorbereiden van de lessen. Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomsten van de studenten gevraagd om elkaar actief hulp te bieden bij het spreken van de verbindende taal op weg naar ontschuldiging, daar waar de literatuur wordt gekoppeld aan relaties van cliënten en/of aan de persoonlijke relaties van de student. Van de studenten wordt verwacht dat ze zich tijdens deze bijeenkomsten steeds bewust te zijn van de verbindingen tussen de theorie, de praktijk en het persoonlijk erfgoed en -proces.

ACCREDITATIE EN ERKENNINGEN

De opleiding is geaccrediteerd door:
SKJformeel leren 
729.50
NVRG Nascholing 60 punten
Registerplein alle categorieën 1645 punten

Op weg naar het behalen van de registratie contextueel therapeut bij de VCW is deze opleiding een belangrijk onderdeel.

Onze vervolgopleiding “Specialisatie” voldoet ruimschoots aan de opleidingseisen- behoudens die ten aanzien van werkervaring- zoals de Vereniging van Contextueel Werkers die stelt voor de erkenning als contextueel therapeut in artikel 6  ‘Specialisatie Contextuele therapie’ VCW registratie.

De opleiding is inclusief de module wijsgerige vraagstukken. (Artikel 5 uit de registratie van de VCW.)

DOCENTEN

Al onze docenten zijn senior contextueel therapeuten, ze zijn minimaal vier jaar opgeleid in het gedachtegoed van de relationele ethiek en zijn geregistreerd bij de VCW als contextueel therapeut en werken in een contextuele praktijk.

 VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR DE SPECIALISATIE

 • Relevante WO/HB0 in de sociaal agogische richting
 • De contextuele introductietraining, 4-daagse van 4 dagen
 • De tweejarige contextuele basisopleiding “Grondbeginselen” of een vergelijkbare contextuele basisopleiding. Dit ter beoordeling van het bestuur.