Informatie

Wanneer 

Start vrijdag 29 januari 2021
52 lesdagen in 2 jaar van 09.30-16.00 uur

Locatie

“NDC Den Hommel”
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

Lesinhoud

 • 31 dagen theoretisch
  technische vorming incl. intervisie
 • 3 dagen module wijsbegeerte
 • 26 sessies groepsleertherapie van 3,5 uren
 • 16 dagdelen supervisie van 3,5 uur
 • SBU: 1655 uren
 • maximale groepsgrootte is 12 deelnemers

Accreditatie

SKJ Formeel leren:
ID SKJ202133 punten 729.50
NVRG Nascholing:
ID nummer 331858 punten 60
Registerplein alle categorieën:
ID nummer 331858 punten 1645

Kosten

Inschrijfgeld €500,- plus €6.795,- voor 2 jaar, excl. kosten voor literatuur

“De contextuele benadering berust 
op het ethisch perspectief 
dat mensen vóór alles 
verantwoordelijk zijn voor elkaar
” 
citaat I.B. Nagy

Vervolgopleiding tot contextueel therapeut “Specialisatie”

» METHODIEK

Na de 2 jarige basisopleiding biedt dit vervolgtraject de mogelijkheid tot verdere specialisatie in – en integratie van – het contextuele gedachtegoed. Het doel is de relationeel ethische vaardigheden en de grondhouding van de aankomende contextueel therapeut verder te ontwikkelen.

Via de drie pijlers van de opleiding; praktijk, theorie en het persoonlijk ontwikkelingsproces van de student, wordt verder gebouwd op de kennis en vaardigheden die de student meebrengt uit andere opleidingen en uit de praktijk. Dat alles met het doel om de aandacht te richten op het uiteindelijk op rechtvaardige wijze vorm kunnen geven vanuit de relationeel ethische taal en grondhouding aan ingewikkelde hulpverleningssituaties en therapeutische processen.

PRAKTIJK

Gedurende deze 2 jarige specialisatie staat de visie en grondhouding van de relationele ethiek steeds centraal waarbij de feiten, de psychologie en de interacties als indicatoren dienen om interventies te kunnen doen vanuit de dimensie van de relationele ethiek. Prof. Nagy hanteert in zijn werken met mensen vanuit zijn relationeel ethische benadering de volgende begrippen als leidraad: rechtvaardigheid, meer-generatie perspectief, de balans van geven en ontvangen, loyaliteit, erkenning van hetgeen gegeven is en voor wat dit geven gekost heeft, betrouwbaarheid, het gevende kind, parentificatie, destructief-en constructief gerechtigde aanspraken en erfgoed.

Al deze en ook de andere concepten vanuit de relationeel ethische dimensie worden in de theoretisch technische vorming uitvoerig behandeld.

Het leren van het vakmanschap gebeurt door gerichte oefening met de relationeel ethische interventies in de praktijk en tijdens de lessen. De aandacht zal daarbij altijd gericht zijn op de grondhouding van meerzijdig gerichte partijdigheid en het kunnen helpen van de cliënt bij het aangaan van het dialogisch proces in de eigen context. Door de alomvattendheid van de theorie in te voelen en die te integreren in het persoonlijke leven en werk, zal de student steeds meer de kracht  ervaren van de taal en grondhouding van billijke wederzijdse belangenbehartiging, waardoor “genezing door ontmoeting” (M. Buber) mogelijk wordt.

THEORIE

De basiswerken van prof. I. B. Nagy, M. Buber en E. Levinas worden zorgvuldig bestudeerd. De studenten brengen casuïstiek in vanuit hun werksetting en van daaruit wordt de koppeling naar de literatuur gemaakt. Op iedere lesdag worden op die wijze relationeel ethische interventies en vaardigheden geoefend. Als rode draad doorheen door de specialisatiejaren loopt het zich eigen maken van het contextuele therapieproces met haar eigen kenmerken en fases. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de volgende modules

 • om de pathologie heen werken
 • verantwoordelijkheid versus schuld en
 • wijsgerigevraagstukken

PERSOONLIJK PROCES

Om naast theoretische kennisvergaring en praktische vaardigheidsontwikkeling tot vakmanschap in dit specifieke domein van therapie te groeien is voortdurende reflectie op de eigen positie in de persoonlijke relaties betreffende het actief vormgeven aan de relationele rechtvaardigheid een absolute vereiste. In 26 dagdelen leertherapie van 3.5 uur wordt daarom gedurende 2 jaar gewerkt aan verdieping van het persoonlijk proces en zo aan het vakmanschap van de aspirant contextueel therapeut.

DOCENTEN METHODIEK

Tjerk de Jonge
Contextueel therapeut en systeemtherapeut. Staflid Nagy Academie. Werkzaam als contextueel medisch maatschappelijk werker, coördinator van het medisch maatschappelijk team ZRT. Daarnaast heeft hij een eigen contextuele praktijk.

Rikie van Hussel
Rikie is opgeleid door professor I.B. Nagy in de Masterclass te Amsterdam. Zij is contextueel therapeut, - leertherapeut en - supervisor. Ze heeft als contextueel behandelaar, - therapeut, - manager en - opleider binnen de jeugdhulpverlening gewerkt. Rikie geeft al ruim 25 jaar les in de contextuele benadering. Daarnaast is zij bestuurder en medeoprichter van de Nagy Academie.

» SUPERVISIE

PRAKTIJK

De student krijgt in een kleine groep contextuele supervisie over de wijze van integratie van de contextuele concepten in zijn werk als aspirant contextueel therapeut. Onder leiding van een senior contextueel opgeleid supervisor wordt tijdens de sessies de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging gesproken en wordt gericht relationeel ethisch gewerkt met casuïstiek uit de praktijk.

Problemen en vragen worden bezien en onderzocht vanuit het intergenerationele perspectief en alle interventies worden geplaatst binnen het kader van de 4 dimensies van de relationele werkelijkheid.

THEORIE

Alle contextuele concepten die in de methodiek behandeld zijn, worden uitgediept waardoor de supervisie zal bijdragen aan het verder ontwikkelen van de relationeel ethische grondhouding.

Gekoppeld aan de besproken praktijksituaties in de supervisie worden literatuuropdrachten gegeven.

PERSOONLIJK PROCES

Tijdens de supervisiegesprekken wordt beurtelings naar de hulpvraag en de context van de cliënt en naar de context van de aspirant contextueel therapeut gekeken.

De taak van de contextueel supervisor is om de supervisant te laten ervaren dát en waarom hij door de cliënt beoordeeld wordt op zijn relationele betrouwbaarheid en hoe hij daaraan kan werken via billijke wederzijdse belangenbehartiging in zijn eigen context. Door ten diepste te ervaren hoe helend dit dialogisch proces werkt in de eigen intergenerationele context onderkent de student dit belang vervolgens ook in de context van zijn cliënt. Daaraan ontleent hij uiteindelijk de kennis en de moed om dit dialogisch proces actief en gericht te helpen aansturen.

Onvermijdelijk wordt tijdens de supervisie een verbinding gelegd met de eigen destructieve parentificatie en de opgebouwde destructief gerechtigde aanspraken in het gezin van herkomst van de student. Hierbij wordt zichtbaar gemaakt hoe het terechte wantrouwen van ‘toen’ in het eigen leven van de student, een belemmering kan vormen in het motiveren tot interventies betreffende billijke wederzijdse belangenbehartiging in de context van de cliënt.

DOCENTEN SUPERVISIE

Riet Bunck-Spanjer
Riet is opgeleid door professor I.B. Nagy in de Masterclass te Amsterdam. Zij is contextueel therapeut, -leertherapeut en -supervisor. Ze heeft jarenlange werkervaring als verpleegkundige en als maatschappelijk werkster. Geïnspireerd door de contextuele opleidingen begon ze 20 jaar geleden met een eigen contextuele praktijk.

Rikie van Hussel
Rikie maakte kennis met de contextuele benadering van professor I. B. Nagy in 1986 en volgde in 1993 een van de masterclasses die I.B. Nagy gaf op de Hogeschool van Amsterdam in een samenwerkingsverband met de Hahneman University in Philadelphia betreffende de contextuele therapie. Vanaf de eerste kennismaking werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten.

» LEERTHERAPIE

Leertherapie speelt zich af op het raakvlak van het persoonlijk proces van de aspirant therapeut en de integratie van de theoretische concepten. En juist op dit snijvlak vinden we vanuit contextueel perspectief veel inzichten en worden er mogelijkheden ontdekt om via integratie van de theorie in het persoonlijk leven tot groei en verdieping te komen als contextueel therapeut.

Een erkend senior contextueel leertherapeut bewaakt tijdens de sessies het spreken van de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging en daaraan gekoppeld de systematische koppeling van alle ingebrachte vragen en thema”s naar de dimensie van de relationele ethiek. Hierdoor wordt de relationele veiligheid geboden waarbinnen de student zijn destructief gerechtigde aanspraken voor het voetlicht kan brengen in het vertrouwen dat aan al zijn dierbaren recht wordt gedaan, ook aan diegenen die zelf onrecht begingen.

Het voorleven van de relationeel ethisch grondhouding door de leertherapeut zal de student helpen bij het internaliseren van de relationele ethiek op alle fronten van zijn leven.De meerwaarde van het spreken van de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging en de daarbij behorende grondhouding wordt zo tijdens de samenwerking in de leertherapie als van zelfsprekend helder. Alle studenten worden door de leertherapeut voortdurend begeleid, uitgenodigd en aangespoord om constructieve relationele actiemogelijkheden in de eigen context te onderzoeken en te ondernemen.

THEORIE

Als gevolg van de contextuele thema”s die zich aandienen in het persoonlijk leven van de student worden steeds theorieopdrachten uit de basiswerken van prof. Nagy gegeven. De koppeling tussen theorie en het persoonlijk proces wordt schriftelijk uitgewerkt en steeds gedeeld met de leertherapeut en de medestudenten. Hierdoor leert de student om het eigen proces contextueel te kaderen en om zo de relationeel ethisch taal en verdieping te vinden die nodig is om te groeien in het specifieke vak van familietherapeut.

PERSOONLIJK PROCES

Het werken aan rechtvaardige relaties binnen de eigen context van de student staat centraal tijdens de leertherapiesessies.

Via het voortdurende onderzoek naar relationele rechtvaardigheid en relationele rechtvaardigheid in de eigen socialisatie en familiale geschiedenis, komt aan het licht welke hulpbronnen en belemmeringen er zijn in de context van de student om de relationeel ethische taal en grondhouding tot een “tweede natuur” te maken. De relationele veiligheid in de dialogische leertherapiesetting helpt de student om een beroepshouding te ontwikkelen waarin hij zich blijvend laat aanspreken op de resten van zijn destructief gerechtigde aanspraken.

Tijdens het leertherapieproces zal de student merken hoe door het spreken van de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging in zijn eigen context de relationele vrijheid in verbondenheid toeneemt in al zijn persoonlijke relaties. Hierdoor worden zijn moed en mogelijkheden vergroot om de dynamiek van passend geven en passend ontvangen in gang te zetten tijdens de therapieprocessen van de families waarmee hij werkt.

Uiteindelijk zal de student de specifiek relationeel ethische grondhouding verregaand geïnternaliseerd hebben, waardoor hijzelf in staat is om op een verantwoorde wijze een dialogisch therapieproces te begeleiden.

Het is ook mogelijk om naast de groepsleertherapie indien nodig extra sessies aan te gaan samen met de leertherapeut en de persoonlijke relaties van de student.

LEERTHERAPIE DOCENT

Truus Hoving
Truus is een VCW geregistreerde contextueel (leer)therapeut. Zij heeft haar eigen praktijk en is betrokken bij een psychologenpraktijk. Tevens is Truus contextueel leertherapeut bij de Nagy Academie.

» INTERVISIE

In de intervisie wordt van de studenten verwacht altijd het genogram bij zich te hebben om als leidraad te kunnen gebruiken bij het bespreken van de literatuur en het voorbereiden van de lessen. Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomsten van de studenten gevraagd om elkaar actief hulp te bieden bij het spreken van de verbindende taal en zich bewust te zijn van de verbindingen tussen de theorie, de praktijk en het persoonlijk erfgoed en -proces.

ACCREDITATIE EN ERKENNINGEN

De opleiding is geaccrediteerd door:
SKJ formeel leren,
NVRG Nascholing
Registerplein alle categorieën.

Op weg naar het behalen van de registratie contextueel therapeut bij de VCW is deze opleiding een belangrijk onderdeel.

Onze vervolgopleiding “Specialisatie” voldoet ruimschoots aan de opleidingseisen- behoudens die ten aanzien van werkervaring- zoals de Vereniging van Contextueel Werkers die stelt voor de erkenning als contextueel therapeut in artikel 6  ‘Specialisatie Contextuele therapie’ VCW registratie.

De opleiding is inclusief de module wijsgerige vraagstukken. (Artikel 5 uit de registratie van de VCW.)

DOCENTEN

Al onze docenten zijn senior contextueel therapeuten, ze zijn minimaal vier jaar opgeleid in het gedachtegoed van de relationele ethiek en zijn geregistreerd bij de VCW als contextueel therapeut en werken in een contextuele praktijk.

 VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR DE SPECIALISATIE

 • Relevante WO/HB0 in de sociaal agogische richting
 • De contextuele introductietraining, 4-daagse van 4 dagen
 • De tweejarige contextuele basisopleiding “Grondbeginselen” of een vergelijkbare contextuele basisopleiding. Dit ter beoordeling van het bestuur.