Informatie

Wanneer 

9 oktober 2020 [volgeboekt]

Locatie

Baarlo

Lesinhoud

 • 27 dagen van 3 dagdelen theoretisch technische vorming tot leertherapeut.
 • 16 dagdelen supervisie van 3,5 uur.
 • 24 dagen, 2 dagdelen intervisie
 • SBU: 2171,5 uren
 • maximale groepsgrootte is 6 deelnemers

Accreditatie

NVRG Nascholing:
ID nummer 333015 punten 60
Registerplein alle categorieën:
ID nummer 333015 punten 2173,50
SKJ Formeel leren:
de aanvraag loopt

Kosten

Inschrijfgeld €500,- plus €7.995,- voor 3 jaar, excl. kosten voor literatuur

“Therapie kan ogenblikken van echte ontmoetingen
tussen twee mensen voortbrengen.
De mate van investering en
het niveau van onderlinge verwachtingen
zijn echter altijd ongelijk” 

citaat I.B. Nagy

Opleiding tot contextueel leertherapeut

In deze 3-jarige opleiding zal de aandacht in het bijzonder gericht zijn op het internaliseren van billijke wederzijdse belangenbehartiging op alle niveaus van het persoonlijke leven van de student, zodat de daaruit voortvloeiende professionele grondhouding en het vakmanschap van de kandidaat leertherapeut zich verder kunnen ontvouwen.

LEERTHERAPIE

Het existentieel en veelzijdig verbonden en afhankelijk zijn van de mens vereist van de contextueel therapeut ethische richtlijnen om de verdiensten en verplichtingen in zijn eigen persoonlijke context en in de context van zijn cliënten te kunnen exploreren.

Gedurende de opleiding wordt van de student verwacht dat hij actief verder werkt aan het uitzuiveren van zijn erfgoed, waarbij bijzondere aandacht gaat naar zijn mogelijkheden tot positief ombuigen van zijn destructieve parentificatie en de gevolgen daarvan.

Onder deskundige begeleiding wordt in een dialogische setting een beroepshouding ontwikkeld waarin de student zich blijvend laat aanspreken op de resten van zijn destructief gerechtigde aanspraken. Gaandeweg zal het zoeken naar relationele hulpbronnen en het spreken van de verbindende taal steeds meer de tweede natuur van de student worden. De kandidaat leertherapeut zal tijdens het leerproces in toenemende mate ervaren hoe door het aangaan van het  dialogisch proces de relationele vrijheid toeneemt in zijn persoonlijke relaties. Hierdoor worden zijn mogelijkheden vergroot om de dynamiek van passend geven en passend ontvangen in gang te zetten en op gang te houden bij zijn toekomstige leertherapiestudenten.

Uiteindelijk zal de student de specifiek relationeel ethische grondhouding geïnternaliseerd hebben, waardoor hijzelf in staat is om op verantwoorde wijze een dialogisch leertherapeutisch proces te begeleiden. 

DE STUDENT HEEFT DAN:

 • De relationele vrijheid verworven in zijn persoonlijke verbanden, waardoor hij open staat voor de uitgangspunten van de kandidaat leertherapeuten en de anderen wier leven geraakt wordt door de therapeutische handelingen. Deze vrijheid heeft de leertherapeut verworven nadat hij zelf gedurende zijn leertherapie passende acties heeft ondernomen om het geven en ontvangen tussen hem en zijn dierbaren in balans te krijgen. Hij heeft de eigen verantwoordelijkheden binnen zijn eigen context onder ogen leren zien en komt deze na.
 • De  doorleefde overtuiging dat het zich verlaten op destructief gerechtigde aanspraak, blokkerend zal werken in het werk als leertherapeut en dat herstel van de balans van geven en ontvangen tot heling zal leiden.
 • De moed om kwetsing, schaamte, pijnlijke beangstigende kwesties, onbetrouwbaarheid e.d. onder ogen te zien en te doorbreken. Hij zal als leertherapeut  alle schadelijke relationele posities passend kunnen definiëren en hij durft  ze tot onderwerp van het therapeutisch gesprek  en de behandeling te maken.
 • De kennis en vaardigheden om in zichzelf en in ieder ander mens de potentie te onderkennen voor het opbouwen van existentiële verdiensten en het nakomen van relationele verplichtingen.
 • Het vermogen tot empathische partijdigheid ten aanzien van de leerling van de kandidaat leertherapeut, diens  bloedverwanten en andere dierbaren. Hij kan de wezenlijke,  gerechtigde aanspraken van alle mensen in de context van zijn student voor het voetlicht brengen en hij kan zijn leerling aansporen om daar op passende wijze erkenning voor te geven. Hij heeft de verbindende taal ontwikkeld om steeds weer passend en overtuigend zijn leerling te bemoedigen om de eigen relationele verplichtingen na te komen.

We bieden een breed en diepgaand inzicht in het vakmanschap van contextueel leertherapeut.

ACCREDITATIE EN ERKENNINGEN

De opleiding is geaccrediteerd door:
NVRG Nascholing
Registerplein alle categorieën.
SKJ Formeel leren wordt aangevraagd.

Op weg naar het behalen van de registratie tot contextueel leertherapeut bij de Vereniging van Contextueel Werkers en ECP, is deze opleiding een belangrijk onderdeel. Onze opleiding tot contextueel leertherapeut voldoet ruimschoots aan de opleidingseisen- behoudens die ten aanzien van de gevraagde erkenningen en die ten aanzien van werkervaring- zoals de Vereniging van Contextueel Werkers die stelt voor de erkenning als contextueel leertherapeut.

DOCENTEN

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Gerdy heeft naast het werk in haar eigen therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de opleidingen - en als contextueel methodiek docent, - supervisor en - leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/Nederland. Onlangs ontwikkelde zij binnen de “Nagy Academie” samen met Rikie van Hussel de 3-jarige opleiding voor contextueel leertherapeuten/contextueel docenten.

Rikie van Hussel
Rikie maakte kennis met de contextuele benadering van professor I. B. Nagy in 1986 en volgde in 1993 de masterclass die I.B. Nagy gaf op de Hogeschool van Amsterdam in een samenwerkingsverband met de Hahneman University in Philadelphia betreffende de contextuele therapie. Vanaf de eerste kennismaking werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Rikie heeft naast haar werk in de jeugdhulpverlening en in haar therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de opleidingen - en als contextueel methodiekdocent, - supervisor en - leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/ Nederland. Onlangs ontwikkelde zij binnen de “Nagy Academie” samen met Gerdy Rooijakkers-Segers de 3-jarige opleiding voor contextueel leertherapeuten/ contextueel docenten.

ALS STUDENT NEEM JE DEEL AAN:

Groepsleertherapie

 • Als kandidaat contextueel leertherapeut ben je observator van 2 series met 25 zittingen  van 2,5 uur groepsleertherapie. Je woont deze zittingen bij en bespreekt ze met de leertherapeut. Deze contextuele leertherapie wordt gegeven door een senior leertherapeut/supervisor met een VCW registratie.
 • Als kandidaat contextueel leertherapeut geef je 25 zittingen groepsleertherapie onder supervisie van een senior contextueel leertherapeut/supervisor met een VCW registratie.
 • Als kandidaat leertherapeut krijg je tijdens 13 dagdelen van 2,5 uur groepssupervisie over je attitude en functioneren als leertherapeut. Deze supervisie krijg je van een senior contextueel supervisor/leertherapeut met een VCW registratie

Individuele leertherapie

 • Als kandidaat leertherapeut ben je observator bij 25 zittingen individuele leertherapie van 1 uur, onder begeleiding van een senior leertherapeut/supervisor met een VCW registratie.
 • Als kandidaat contextueel leertherapeut geef je zelfstandig 25 zittingen van minimaal 1 uur individuele leertherapie, onder begeleiding van een senior contextueel leertherapeut/supervisor met een VCW registratie.
 • Als kandidaat leertherapeut krijg je 10 dagdelen groepssupervisie van 2,5 uur over je attitude en functioneren als leertherapeut. Deze supervisie krijg je van een senior contextueel supervisor/leertherapeut met een VCW registratie

Gedurende de gehele opleiding werk je aan het eigen maken van de contextuele attitude door:

 • de relationeel ethische interventies van de docent contextueel leertherapeut en de effecten daarvan bij de student(en) waar te nemen en te verwerken.
 • de passende acties die je als student zelf kunt ondernemen  t.a.v. je persoonlijke en professionele proces tot contextueel leertherapeut daadwerkelijk uit te voeren.
 • de hypotheses te formuleren op de feiten, psychologie en de interactie in het proces van degene waaraan je leertherapie geeft.
 • de hypotheses te formuleren op de relationeel ethische dimensie in het proces van degene waaraan je leertherapie geeft.
 • en door de analyse te maken op de 4 dimensies van je eigen contextuele leiderschap in de leertherapie.

SUPERVISIE

Supervisie speelt zich af op het spannende raakvlak tussen de contextueel therapeut als persoon en zijn praktijk. Juist op dat snijpunt vinden we vanuit contextueel perspectief veel inzichten en er worden mogelijkheden ontdekt om tot groei en verdieping als contextueel leertherapeut te komen.

PRAKTIJK

De student krijgt in een kleine groep contextuele supervisie over de wijze van integratie van de contextuele concepten in zijn werk als aspirant contextueel leertherapeut. Onder leiding van een senior contextueel opgeleid supervisor/leertherapeut wordt tijdens de sessies de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging gesproken en wordt gericht relationeel ethisch gewerkt met casuïstiek uit de praktijk. Problemen en vragen worden bezien en onderzocht vanuit het intergenerationele perspectief en alle interventies worden geplaatst binnen het kader van de 4 dimensies van de relationele werkelijkheid.

PERSOONLIJK PROCES

Tijdens de supervisiegesprekken wordt beurtelings naar de hulpvraag en de context van de cliënt en naar de context van de aspirant contextueel leertherapeut gekeken om de relationeel ethische grondhouding en met name de meerzijdig gerichte partijdigheid verder te ontwikkelen en te internaliseren. De taak van de contextueel supervisor is om de supervisant te laten ervaren dát en waarom hij door de cliënt beoordeeld wordt op zijn relationele betrouwbaarheid en hoe hij daaraan kan werken via billijke wederzijdse belangenbehartiging in zijn eigen context. Door ten diepste te ervaren hoe helend dit dialogisch proces werkt in de eigen intergenerationele context onderkent de aspirant leertherapeut dit belang vervolgens ook in de context van zijn cliënt. Daaraan ontleent hij uiteindelijk de kennis en de moed om dit dialogisch proces actief en gericht te helpen aansturen.

Onvermijdelijk wordt tijdens de supervisie een verbinding gelegd met de eigen destructieve parentificatie en de opgebouwde destructief gerechtigde aanspraken in het gezin van herkomst van de aspirant leertherapeut. Hierbij wordt zichtbaar gemaakt hoe het terechte wantrouwen van ‘toen’ in het eigen leven van de aspirant leertherapeut, een belemmering kan vormen in het motiveren tot interventies betreffende billijke wederzijdse belangenbehartiging in de context van de cliënt.

THEORIE

Alle contextuele concepten die in de methodiek behandeld zijn, worden uitgediept waardoor de supervisie zal bijdragen aan het verder ontwikkelen van de relationeel ethische grondhouding.

Gekoppeld aan de besproken praktijksituaties in de supervisie worden literatuuropdrachten gegeven.

INTERVISIE

In de intervisie wordt van de studenten verwacht altijd het genogram bij zich te hebben om als leidraad te kunnen gebruiken bij het oefenen met elkaar in de rol van leertherapeut, het bespreken van de literatuur en het voorbereiden van de lessen. Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomsten van de studenten gevraagd om elkaar actief hulp te bieden bij het spreken van de verbindende taal en zich bewust te zijn van de verbindingen tussen de theorie, de praktijk en het persoonlijk erfgoed en -proces.

LESDAGEN

 • De kandidaat contextueel leertherapeut krijgt 25 zittingen van 2,5 uur contextuele leertherapie van een senior leertherapeut.
 • De kandidaat -leertherapeut observeert 2 series van 25 zittingen van 2,5 uur groepsleertherapie bij een senior leertherapeut.
 • De kandidaat -leertherapeut geeft onder begeleiding van een senior -leertherapeut 1 serie van 25 zittingen groepsleertherapie.
 • De kandidaat -leertherapeut geeft onder begeleiding van een senior -leertherapeut 1 serie van 25 zittingen individuele leertherapie.
 • De kandidaat -leertherapeut observeert 1 serie van 25 zittingen van 1 uur individuele leertherapie.
 • De kandidaat -leertherapeut krijgt 13 dagdelen van 2,5 uur groepssupervisie over zelfgegeven contextuele groepsleertherapie.
 • De kandidaat -leertherapeut krijgt 10 dagdelen van 2,5 uur groepssupervisie over zelfgegeven individuele contextuele leertherapie.

ACCREDITATIE EN ERKENNINGEN

Op weg naar het behalen van de registratie tot contextueel leertherapeut (VCW reg. en ECP) is deze opleiding een belangrijk onderdeel. Onze opleiding tot contextueel leertherapeut voldoet ruimschoots aan de opleidingseisen- behoudens die ten aanzien van werkervaring- zoals de Vereniging van Contextueel Werkers die stelt voor de erkenning als contextueel leertherapeut, artikel 4 van het regelement (4 juni 2014). De accreditatie voor deze opleiding is aangevraagd bij NVRG en het Registerplein, voorheen BAMw voor alle kamers.

DOCENTEN

De senior docenten die aan deze opleiding leidinggeven zijn langer dan 20 jaar werkzaam als contextueel therapeut en contextueel docent. Ze werken in een eigen praktijk en zijn erkend door de VCW.Al onze docenten zijn minimaal vier jaar in het gedachtegoed van de relationele ethiek opgeleid. Iedereen is bij de VCW geregistreerd en werkt in een contextuele praktijk.

VOOROPLEIDINGSEISEN

Vooropleidingseisen van de kandidaat leertherapeut

 • Relevante WO/HB0 in de sociaal agogische richting
 • De contextuele introductietraining, 4-daagse
 • De tweejarige contextuele basisopleiding
 • De tweejarige contextuele vervolgopleiding