Informatie

Wanneer 

25 mei, 15 juni, 7 september en 5 oktober 2020

Locatie

“NDC Den Hommel”
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

Accreditatie

Voor deze 4 dagen is de accreditatie aangevraagd voor formeel leren bij het SKJ

Kosten

 €895,- 

“Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid
” 
citaat I.B. Nagy

Nascholing

Voor elke contextueel werker is het boek “Tussen geven en nemen” van de grondlegger professor I.B. Nagy een goudmijn in twee opzichten:

 1. Dit boek bevat een schat aan gedachten en instructies met het oog op het contextuele werken.
 2. Het vraagt om geduldig “graven” in de tekst om die schat aan het licht te brengen, van alle kanten te bekijken en zo te doorgronden.

In deze vier dagen, lezen en bespreken we hoofdstukken uit dit veelzijdige boek en werken daarmee aan verdieping van onze relationeel ethische kennis, vaardigheden en grondhouding. 

Belangrijke thema’s uit de relationeel ethische dimensie krijgen daarmee extra aandacht:

 • Loyaliteiten
 • Veelzijdig gerichte partijdigheid
 • Parentificatie en gepast geven en passend ontvangen
 • Het dialogisch (therapie)proces

Nadat mensen bij ons of bij andere opleidingsinstituten hun opleiding in de visie en methodiek van de relationele ethiek hebben afgesloten krijgen wij als Nagy academie regelmatig de vraag of er nascholing en daardoor verdere verdieping mogelijk is. Wij zijn blij dat we aan deze vraag nu gehoor kunnen geven op de hierbij uitgewerkte wijze.

De drie pijlers waarop alle lessen binnen de 7 opleidingsjaren van onze Nagy academie gebaseerd zijn; theorie, praktijk en persoonlijk proces, zijn ook weer terug te vinden in deze nascholingsdagen.

Daar waar we verdieping vinden in de 4e dimensie, de dimensie van de relationele ethiek, zal dit altijd gebeuren door de interpersoonlijke kenmerken en de interactie componenten gekoppeld aan de feiten in iemands leven als indicatoren voor hypotheses op de dimensie van de relationele ethiek te gebruiken.

» EERSTE DAG

We staan stil bij het begrip loyaliteit zoals prof. I.B. Nagy het bedoelt en haar implicaties voor billijkheid.

Eén van de belangrijkste begrippen van gezinsdynamiek – loyaliteit – werd in de therapeutische literatuur geïntroduceerd als tegenhanger van het psychodynamische denkmodel ( Boszormenyi-Nagy, 1972). In deze betekenis staat loyaliteit vrijwel gelijk met de essentiële onherroepelijkheid van familiebanden. Hoe succesvol iemand zijn of haar kinderlijke hechting overbrengt naar de therapeut, de baas of de partner – de primaire loyale betrokkenheid op het gezin van herkomst blijft onaangetast. Waarop is deze betrokkenheid gebaseerd?

Citaat Tussen geven en nemen blz. 30

Wat betekent bovenstaand citaat voor ons werken en in ons privéleven:

 • Hoe werken we met dit gegeven in onze werksetting?
 • Hoe wordt ieders persoonlijke proces van dat moment geleid door zijn/haar eigen loyaliteiten?

We beginnen deze dag met het maken van ieders eigen genogram.

» TWEEDE DAG

De tweede dag staat de veelzijdig gerichte partijdigheid centraal.

De taak van de therapeut omvat:

1. de omstandigheden van de veronderstelde kwetsuren onderzoeken,

2. aan de gekwetste persoon krediet geven voor de onbillijkheid daarvan en voor de verzachtende omstandigheden,

3. zo mogelijk familieleden er ook krediet voor laten geven en

4. uiteindelijk de suggestie doen dat het huidige slachtoffer pogingen in het werk kan stellen de mensen die de bron van zijn pijn zijn, te ontschuldigen op het tijdstip dat hij daar zelf aan toe is.

Citaat Tussen geven en nemen blz. 349

Veelzijdig gerichte partijdigheid kan uiteindelijk leiden tot een herverdeling van baten en lasten tussen mensen, tot een verschuiving in transacties en rollen en gewoonlijk tot meer verantwoordelijke zorg van ouders en tussen echtlieden

Citaat Tussen geven en nemen blz. 350

Deze dag staat volledig in het teken van het verder ontwikkelen van ieders attitude van veelzijdig gericht partijdig zijn: de grondhouding van de contextueel werker.

Vragen bij ingebrachte casussen komen op allerlei wijzen aan de orde.

In het persoonlijk proces wordt gekeken hoe de student de billijke veelzijdige betrokkenheid binnen zijn existentiële relaties vorm geeft en hoe de student omgaat met de billijke wederzijdse belangenbehartiging voor zichzelf en zijn dierbaren.

» DERDE DAG

De derde dag bestuderen we de begrippen parentificatie en passend geven en passend ontvangen.

Contextueel therapeuten beschouwen parentificatie als een zich destructief verlaten op een gekluisterd persoon, meestal een kind. Interventie is dus gericht op het proces van uitbuiting en later op de transactionele gedrag manifestaties ervan. Met andere woorden: onbetrouwbare, uitbuitende attitudes en gedragingen moeten opnieuw verwerkt, herzien en door betrouwbare gedragingen vervangen worden.

Citaat Tussen geven en nemen blz. 377

Op welke manier kunnen wij mensen in ons werk helpen erkenning te geven en te ontvangen voor de baten die soms afgedwongen zijn en/of alle investeringen die iemand gedaan heeft om het leven van de gezinsleden draaglijk te maken, veelal ten koste van zijn/haar eigen ontwikkelingstaken.

Hoe kunnen we als contextueel werkers de moed blijven vinden om het déparentificerings-proces  overtuigend en vasthoudend te blijven vormgeven tijdens ons werk en in ons privéleven.

We onderzoeken welke concrete interventies en acties helend zouden kunnen zijn vanuit de contextuele benadering op het gebied van passend geven en passend nemen in privé- en werkrelaties.

» VIERDE DAG

De vierde dag bestuderen we het dialogisch proces.

Contextuele theorie staat open voor de opdracht tot optimisme. De theorie verwacht van haar therapeuten dat zij voortbouwen op de premissie dat er in de familiecontext hulpbronnen zijn te vinden, alsook op de positieve kracht van het proces gerechtigde aanspraak te verwerven.

Citaat Tussen geven en nemen blz. 462

Een dikwijls aangehaald gezegde van Buber is: ‘al het werkelijke leven is ontmoeten’. Ontmoeten of dialoog in de onvergankelijke betekenis van ‘worden’ grondvest dan de intermenselijke relaties die als betekenisvol worden ervaren en van levensbelang zijn. Wanneer ik op een betekenisvolle manier met jou in relatie sta verwerf ik ook de mogelijkheid mijzelf te definiëren of af te bakenen. Zoals al eerder is beschreven ( Boszormenyi-Nagy en Krasner 1986), is zelfvalidatie (dat wil zeggen de opeenstapeling van constructief gerechtigde aanspraak) de doeltreffendste weg naar zelfafbakening.

Citaat Grondbeginselen van de contextuele benadering blz. 84

Deze dag bestuderen we het effect van dialogische processen in de praktijk van ons werk en privé.

Op welke manier kunnen we als contextueel werker het dialogisch proces activeren en de familieleden (verbindende) taal geven voor het opgang brengen van billijke wederzijdse belangenbehartiging.

Hoe kunnen wij de balansen van geven en nemen met behulp van het genogram “lezen” en zo zicht krijgen op het geven en ontvangen en ten koste van wát door de generaties in de familie en hoe kunnen we daar uiteindelijk de passende helende erkenning voor (helpen) geven waardoor de roulerende rekening gestopt kan worden voor toekomende generaties.

Welke acties kunnen we aanmoedigen en welke erkenningen kunnen we geven om de gestagneerde of verzwegen investeringen binnen onze eigen familiale relaties in dialoog te brengen.

» DOCENTEN

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Gerdy heeft naast het werk in haar eigen praktijk als contextueel therapeut en opleider in de methodiek van de relationele ethiek, jarenlang gewerkt als medeontwikkelaar van de opleidingen – en als contextueel methodiek docent, – supervisor en – leertherapeut bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/Nederland. Gerdy is sinds 2016 dagelijks adviseur van het bestuur, de directie en de staf van de Nagy Academie. Ze werkt tevens bij de Nagy academie als contextueel methodiek docent, -supervisor en-, leertherapeut en ze is medeontwikkelaar van alle opleidingen bij deze stichting. Onlangs ontwikkelde zij binnen de Nagy Academie samen met Rikie van Hussel de 3-jarige opleiding die afgestudeerde contextueel therapeuten opleidt tot Contextueel leertherapeuten/contextueel docenten.

 • VCW geregistreerd contextueel therapeut
 • VCW geregistreerd contextueel leertherapeut
 • VCW geregistreerd contextueel supervisor

 

Rikie van Hussel
Rikie maakte kennis met de contextuele benadering van professor I. B. Nagy in 1986 en volgde in 1993 een van de masterclasses die I.B. Nagy gaf op de Hogeschool van Amsterdam in een samenwerkingsverband met de Hahneman University in Philadelphia betreffende de contextuele therapie. Vanaf de eerste kennismaking werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Rikie heeft naast haar werk in de jeugdhulpverlening en in haar eigen praktijk voor contextuele therapie, lesgegeven aan de hogeschool “De Karthuizer” in Amsterdam, de hogeschool in Nijmegen en ze was jarenlang werkzaam als medeontwikkelaar van de opleidingen – en als contextueel methodiek docent, – supervisor en – leertherapeut bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/Nederland. Rikie is medeoprichter van de Nagy academie. Ze is nu bestuurder en directeur van de stichting. Ze werkt tevens bij de Nagy Academie als contextueel methodiekdocent, -supervisor, -leertherapeut en is medeontwikkelaar van alle opleidingen bij deze stichting. Onlangs ontwikkelde zij binnen de Nagy Academie samen met Gerdy Rooijakkers-Segers de 3-jarige opleiding voor contextueel leertherapeuten/ contextueel docenten.

 • VCW geregistreerd contextueel therapeut
 • VCW geregistreerd contextueel leertherapeut
 • VCW geregistreerd contextueel supervisor
 • NVRG geregistreerd systeemtherapeut