Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Over de Nagy Academie

In 2014 is de Nagy Academie opgericht door Rikie van Hussel (1948) en Wim van Mulligen (1947 – 2021). Beiden werden opgeleid door de grondlegger van de contextuele therapie, prof. Ivan Boszormenyi -Nagy (1920 – 2007), Hongaars-Amerikaans hoogleraar psychiatrie. Het fundament waarop het contextueel gedachtegoed is gestoeld, berust op de relationele ethiek van de billijke wederzijdse belangenbehartiging. Beide oprichters hebben als docent jarenlang vanuit deze contextuele benadering gewerkt voor hulpverleners en therapeuten binnen verschillende opleidingen in Nederland en België. Zij besloten om de laatste jaren van hun actieve beroepsleven in het bijzonder te wijden aan het puur en gedegen doorgeven van deze unieke relationeel ethische benadering.

Opleidingsmogelijkheden die geboden worden binnen de Nagy Academie bestrijken daarom het volledige traject: van vorming tot contextueel hulpverlener, – therapeut, – leertherapeut, tot scholing als contextueel docent. We stellen als uiteindelijk doel dat de relationele ethiek een onvervreemdbaar deel van de student wordt.

De opleidingen (Post-HBO) omvatten:

  • Introductietraining (4 dagen).
  • Basisopleiding  tot contextueel hulpverlener (duur: 2 jaar na de introductietraining).
  • Specialisatie tot contextueel therapeut (duur: 2 jaar na de basisopleiding).
  • Opleiding tot contextueel leertherapeut (duur: 3 jaar na de specialisatie).

Het fundament van al onze opleidingen is gebouwd op drie pijlers: theorie, praktijk en het persoonlijk ontwikkelingsproces van de student.

De methodiek van de relationele ethiek vraagt dat men zich voortdurend bewust is van de invloed van de intergenerationele context op het heden en de toekomst. Tegelijkertijd spelen de vier aspecten van de relationele werkelijkheid van de mens ook steeds een rol. Deze vier aspecten betreffen de feiten, de psychologie, de interacties en rechtvaardigheidsbeleving. Telkens weer wordt onderzocht hoe de feiten uit verleden en heden, hoe de psychologie van de betrokken individuen en hoe de interacties in een context, van invloed zijn op de rechtvaardigheidsbeleving in relaties. Er wordt geleerd hoe deze aspecten met elkaar verbonden zijn en hoe zij samen met de intergenerationele context van invloed kunnen en zullen zijn op de rechtvaardigheidsbeleving van een persoon.

Grondige kennis van voornoemde elementen is noodzakelijk om je als professional in de contextuele grondhouding en in de methodiek van de relationele ethiek te kunnen ontwikkelen. Van studenten wordt daarom steeds weer inzet gevraagd betreffende scholing en ontwikkeling binnen genoemde terreinen. Dit gebeurt o.m. aan de hand van literatuurstudie en de inbreng van eigen ervaringen uit privé- en werksfeer.

De kern van al onze opleidingen bestaat er in om heling en rechtvaardigheid in relaties te bewerkstelligen door middel van het leren aangaan van het dialogisch proces van billijke wederzijdse belangenbehartiging. Het is daarbinnen dat alle aspecten van de relationele werkelijkheid van een persoon een plaats krijgen.

Alle opleidingen worden gegeven door senior-opleiders.

Aankomende opleiders, supervisoren, leertherapeuten, door VCW erkende contextueel werker/therapeuten, door VCW erkende contextueel werker/therapeuten, lopen steeds mee als onderdeel van hun leertraject. Daarnaast krijgen zij ook de mogelijkheid om, steeds onder supervisie van senior-docenten, workshops of andere initiatieven te ontplooien die geworteld zijn in de relationele ethiek.

De Nagy Academie streeft er niet naar een groot opleidingsinstituut op te zetten. Ze kiest voor relationeel ethisch kwaliteitsvolle opleidingen. Zij wil gekenmerkt worden door gedegen verdieping op de verschillende leerniveaus van het contextueel gedachtegoed.