Informatie

Wanneer 

  • Maximale groepsgrootte is 6 deelnemers, de leertherapie start bij 4 aanmeldingen.
  • De leertherapie kan elk jaar met een jaar verlengd worden.

Locatie

Utrecht, Baarlo en Zwolle

Lesdagen

Betreft het verdiepen van de contextuele grondhouding van de therapeut.

Kosten

€995,-  voor 1 jaar met 8 dagdelen

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Contextuele leertherapie voor leertherapeuten

Voor contextueel therapeuten die de 4-jarige contextuele vervolgopleiding hebben afgerond.

Leertherapie speelt zich af op het raakvlak van het persoonlijk proces van de contextueel opgeleide therapeut en de integratie van de theoretische concepten. Juist op dit snijvlak vinden we vanuit contextueel perspectief veel inzichten en worden mogelijkheden ontdekt om via integratie van de theorie in het persoonlijk leven, tot groei en verdere verdieping als contextueel therapeut te komen.

Een erkend senior contextueel leertherapeut bewaakt tijdens de zittingen het spreken van de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging en daaraan gekoppeld de systematische koppeling van alle ingebrachte vragen en thema’s naar de dimensie van de relationele ethiek. Hierdoor wordt de relationele veiligheid geboden waarbinnen de deelnemer zijn destructief gerechtigde aanspraken ter sprake kan brengen in het vertrouwen dat aan al zijn dierbaren recht wordt gedaan, ook aan diegenen die zelf onrecht begingen.

Het voorleven van de relationeel ethisch grondhouding door de senior leertherapeut zal de deelnemer helpen bij het internaliseren van de relationele ethiek op alle gebieden van zijn leven.

De meerwaarde van het spreken van de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging en de daarbij behorende grondhouding wordt zo tijdens de samenwerking in de leertherapie als vanzelfsprekend helder. Alle deelnemers worden door de leertherapeut voortdurend begeleid, uitgenodigd en aangespoord om constructieve relationele actiemogelijkheden in de eigen familierelaties te onderzoeken en te ondernemen.

PERSOONLIJK PROCES

Het werken aan rechtvaardige relaties binnen de eigen context van de deelnemer staat centraal tijdens deze zittingen. 

Via het voortdurende onderzoek naar relationele (on)rechtvaardigheid in de eigen socialisatie en familiegeschiedenis, komt aan het licht welke hulpbronnen en belemmeringen er nog zijn in de context van de deelnemer om de relationeel ethische taal en grondhouding tot een ‘tweede natuur’ te maken.

De relationele veiligheid in de dialogische leertherapiesetting helpt de therapeut om een beroepshouding te ontwikkelen waarin hij zich blijvend laat aanspreken op momenten waarop hij resten van zijn destructief gerechtigde aanspraken nog als uitgangspunt in een relatie neemt.

Tijdens het leertherapieproces zal de deelnemer merken hoe door het spreken van de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging in zijn eigen context de relationele vrijheid in verbondenheid zal toenemen in zijn persoonlijke relaties. Hierdoor worden zijn moed en mogelijkheden vergroot om de dynamiek van passend geven en passend ontvangen in gang te zetten tijdens de therapieprocessen van de families waarmee hij werkt.

Uiteindelijk zal de deelnemer de specifiek relationeel ethische grondhouding verregaand geïnternaliseerd hebben, waardoor hijzelf meer en meer in staat is om op een contextueel verantwoorde wijze een dialogisch therapieproces te begeleiden.

Het is ook mogelijk om naast de groepsleertherapie indien nodig extra sessies aan te gaan samen met de leertherapeut en familieleden van de deelnemer.

THEORIE

Als gevolg van de contextuele thema’s die zich aandienen in het persoonlijk leven van de therapeut worden steeds theorieopdrachten uit de werken van prof. Nagy gegeven. De koppeling tussen theorie en het persoonlijk proces wordt schriftelijk uitgewerkt en steeds gedeeld met de leertherapeut en alle deelnemers van de leertherapiegroep. Hierdoor leert de individuele deelnemer om het eigen proces contextueel te kaderen binnen de 4 dimensies van zijn eigen relationele werkelijkheid en om zo de relationeel ethisch taal en verdieping te vinden die nodig is om te groeien in het specifieke vak van contextueel therapeut.

TOELATING

Een afgeronde 4 jarige vervolgopleiding tot contextueel therapeut.

DOCENTEN

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Gerdy heeft naast het werk in haar eigen therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de opleidingen – en als contextueel methodiek docent, – supervisor en – leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/Nederland. Zij ontwikkelde binnen de Nagy Academie samen met Rikie van Hussel de 3-jarige opleiding tot contextueel leertherapeut/docent in de intergenerationele familiedynamiek. Vanaf 2017 is Gerdy dagelijks adviseur van het bestuur, de directie en het docenten team van de Nagy Academie.

Truus Hoving
Truus heeft de 4-jarige contextuele opleiding en de opleiding tot contextueel leertherapeut gedaan bij Leren over leven in Nederland, tevens volgde zij de 3-jarige opleiding tot leertherapeut/docent in de intergenerationele familiedynamiek bij de Nagy Academie. Truus heeft haar eigen contextuele praktijk in Zwolle en is betrokken bij een psychologenpraktijk. Vanaf de eerste kennismaking werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Truus is een VCW geregistreerde contextueel therapeut en contextueel leertherapeut. Truus is vanaf de start van Nagy Academie verbonden als contextueel leertherapeut binnen de vervolgopleiding ‘Specialisatie’.