Inschrijfformulier

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de studieovereenkomst, alsmede overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, welke wordt aangegaan met de Nagy Academie. De Nagy Academie is gevestigd aan de Adri Piecklaan 22, 3739LH Hollandsche Rading. De algemene voorwaarden zijn in lijn met de gedragscode en voorwaarden van de CRKBO.

Artikel 1 – Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Nagy Academie van de inschrijving via het aanmeldingsformulier of door het digitale aanmeldingsformulier. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de student hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. Indien de student na aanmelding binnen 14 dagen geen schriftelijke bevestiging van aanname ontvangen heeft, dan dient de student direct contact op te nemen met de centrale studentenadministratie: Adri Piecklaan 22, 3739LH te Hollandsche Rading of via info@nagyacademie of via www.nagyacademie.nl.

Alle afspraken voor de opleiding, inhoud van de opleiding, roosterdagen van de opleiding, factuur en zakelijke mailing maken integraal onderdeel uit van de studieovereenkomst. De documenten zijn voor de gehele opleiding van toepassing.

Alle post die voor de student bestemd is, wordt door de Nagy Academie naar het op het aanmeldingsformulier vermelde adres verzonden. Dit is tevens het factuuradres tenzij anders vermeld, de student blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling. Een adreswijziging dient schriftelijk ingediend te worden. Adri Piecklaan 22, 3739 LH Hollandsche Rading.

De Nagy Academie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen op redelijke gronden niet te accepteren c.q. te ontbinden. Bij toepassing van dit recht worden de reeds aan de Nagy Academie betaalde bedragen gerestitueerd.

Artikel 2 – Prijzen en prijswijzigingen

Studenten die aan het einde van het studiejaar nog niet alle modules of toetsen of eindwerk hebben afgerond, kunnen hun inschrijving verlengen om deze studieonderdelen alsnog af te ronden middels een zogenaamde verlengde inschrijving. Voor een verlengde inschrijving geldt dat de prijs van de verlengde inschrijving ten tijde van de eerste inschrijving voor de opleiding die verlengd wordt, jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd wordt. Deze prijsgarantie geldt tot maximaal twee jaren na de nominale studieduur binnen de Nagy Academie. Daarna gelden de dan geldende opleidingsprijzen.

Niet in de prijs van het cursusgeld inbegrepen zijn: boekengeld, licentiekosten van studiemateriaal, kosten gemoeid met afstuderen en reiskosten.

Het wegblijven bij lessen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kan niet leiden tot vermindering van het opleidingsgeld. De inhaal-supervisie, -leertherapie en extra inhaal opdrachten ivm gemiste lesdag(en) worden in rekening gebracht.

Artikel 3 – Lessen

De student wordt geacht gedurende het gehele studiejaar volgens het lesrooster beschikbaar te zijn voor de opleiding.

De aanwezigheid in de lessen wordt geregistreerd. De student maakt van de gemiste les een verslag over de gelezen literatuur in verband met het thema van de gemiste lesdag.

De Nagy Academie is gerechtigd docenten te vervangen, het onderwijsprogramma te muteren, dan wel de lessen in de avonduren of op een andere opleidingslocatie te laten plaatsvinden.

Tentamens kunnen plaatsvinden gedurende alle dagdelen inclusief de avonduren alsmede op zaterdagen.

De Nagy Academie behoudt zich het recht voor om activiteiten te wijzigen qua locatie, programma, tijdstip of te annuleren bij gebrek aan deelname of andere omstandigheden. Bij annulering restitueert de Nagy Academie de bedragen van de nog te volgen activiteiten.

Groepen zijn doorgaans niet groter dan 12 studenten. In beperkte mate kan worden gewerkt met grotere groepen.

Artikel 4 – Levering en auteursrechten studiemateriaal

Onder het studiemateriaal wordt verstaan boeken en digitaal studiemateriaal. Het is de student niet toegestaan dit materiaal te vermenigvuldigen of op enige wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bestuurders van de Nagy Academie. Het auteursrecht berust bij de Nagy Academie.

Artikel 5 – Beëindiging van de overeenkomst

De student kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging leidt niet tot restitutie van workshopgeld, incompany‐gelden of opleidingsgeld of tot het vervallen van de betaalplicht ten aanzien van de gelden voor het product waarmee men gestart is, met dien verstande dat uitzonderingen gelden voor ontbinding binnen de bedenktijd (lid 2) en opzegging voor aanvang van het studiejaar. Onder cursusgeld wordt verstaan het opleidingsgeld en de prijs van workshops of modules.

De student heeft na inschrijving een bedenktijd van veertien dagen. Gedurende deze bedenktijd kan de student de overeenkomst kosteloos ontbinden zonder opgave van reden. De student heeft in dat geval recht op terugbetaling van inschrijfgeld.

Alle opzeggingen en ontbindingen dienen schriftelijk gericht te zijn aan de studentenadministratie Adri Piecklaan 22, 3739 LH Hollandsche Rading.

Opzeggingen en ontbindingen dienen te geschieden per aangetekende post, zodat voor beide partijen te allen tijde duidelijk is dat, en wanneer er opgezegd is.

Artikel 6 – Niet tijdige betaling

Betaling dient te geschieden in Euro's. De student dient de facturen van de Nagy Academie binnen de op de factuur vermelde termijn van veertien dagen te voldoen, tenzij anders is aangegeven. Indien niet betaald wordt binnen de aangegeven termijn en uiterlijk op de aangegeven vervaldata, stuurt de Nagy Academie na het verstrijken ervan een betalingsherinnering. De student heeft de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

Als na het verstrijken van de vervaldatum van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, komen de gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten (zoals rente, incassokosten en administratiekosten) voor rekening van de student c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger, en is tevens het gehele bedrag ineens opeisbaar.

Bij nalatigheid in de betaling kan de Nagy Academie haar verplichtingen uit de studieovereenkomst opschorten. De student zal worden uitgesloten van deelname aan lessen, tentamens en examen. Tevens worden certificaten en het diploma achtergehouden. Zodra de betalingsachterstand is opgeheven of er nieuwe afspraken hierover gemaakt zijn, worden bovengenoemde maatregelen direct hersteld. De betalingsverplichting blijft bij bovengenoemde uitsluitingen gehandhaafd.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van de Nagy Academie

De aansprakelijkheid van de Nagy Academie is in alle gevallen beperkt tot de schade die het directe gevolg is van aan haar toe te rekenen handelen of nalatigheden (“directe schade”). De Nagy Academie is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade, waaronder mede begrepen derving van inkomsten of winst. De Nagy Academie is in geen enkel geval gehouden meer te betalen dan een bedrag gelijk aan het cursusgeld dat door de student is voldaan in de periode waarin de schade zijn oorsprong vindt.

De Nagy Academie is niet aansprakelijk voor wijzigingen ten gevolge van overheidsmaatregelen of wijzigingen door exameninstituten of de vakverenigingen.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

Door studenten verstrekte informatie wordt door de Nagy Academie, door de directie en voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Vertrouwelijk is; als de student het heeft meegedeeld of uit de informatie blijkt dat het vertrouwelijk is. Nagy Academie conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 9 – Vragen en klachten

Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van het onderwijs worden beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of klachten met betrekking tot examinering moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student zijn of haar rechten ter zake verliest.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de klachtenregeling.