Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring

Wij begrijpen dat je jouw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan we hier zorgvuldig mee om. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wel hebben we een aantal van jouw gegevens nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van je nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken.

Over de Nagy Academie

De Nagy Academie is statutair gevestigd aan de Johan Willem Frisolaan 13, 2252 HA Voorschoten. De Nagy Academie is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Voor vragen over ons privacy-beleid en jouw verwerkte gegevens kun je een e-mail sturen aan info@nagyacademie.nl.

Samenvatting AVG

We verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening: het verzorgen van onderwijs. Ook moeten we voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. We handelen niet in data.

Wettelijke grondslag

De verwerking van jouw persoonsgegevens moet zijn gebaseerd op één van de rechtsgronden uit de AVG. In ons geval gelden als rechtsgronden: een wettelijke verplichting, een overeenkomst, een gerechtvaardigd belang en jouw toestemming.

 • Wettelijke verplichting: bepaalde persoonsgegevens moeten wij verwerken (bewaren of verstrekken) in het kader van fiscale wetgeving.
 • Overeenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten moeten wij persoonsgegevens verwerken. Dit gaat dan bijvoorbeeld om het verwerken van persoonsgegevens in verband met een machtiging of factuur voor het innen van lesgeld, of het verwerken van persoonsgegevens in verband met het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en de Nagy Academie.
 • Gerechtvaardigd belang: hierbij geldt een afweging van belangen. Voor de ACC is het van belang om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en om correcte informatie te verschaffen. Jij hebt een privacybelang. Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken op basis van ons belang (waaronder bijvoorbeeld het bijhouden van jouw gebruik van de website of het uitvoeren van enquêtes), tenzij jouw privacybelang zwaarder weegt.
 • Toestemming: voor alle overige informatie, dat wil zeggen, als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van deze rechtsgronden valt, zullen wij jouw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt deze toestemming altijd intrekken door een email te sturen naar info@nagyacademie.nl.

Niet verlenen van toestemming

Je kunt weigeren om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kan het echter zo zijn dat je geen onderwijs kunt volgen, dat je niet alle functionaliteiten van onze website kunt ervaren, of dat we je niet voldoende van dienst kunnen zijn in onze dienstverlening.

Wie staan geregistreerd

 • Personen die zich hebben aangemeld voor een opleiding/workshop aan De Nagy Academie (ook als het inschrijfproces op onze website is afgebroken).
 • Andere personen die onze producten of diensten afnemen.

Doel opslag gegevens

 • Inschrijving voor onderwijs.
 • Financiële administratie, waaronder bijhouden van betalingen.
 • Administratieve doeleinden, waaronder bijhouden van behaalde diploma’s en overige studieresultaten.
 • Weten wie onze klanten zijn en deze zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
 • Communicatiedoeleinden, informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, studievoortgang en eventuele wijzigingen.
 • Verzenden van aangevraagde informatie.

Opgeslagen gegevens

De opgeslagen gegevens (kunnen) zijn:

 • Naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
 • Geboortedatum en geslacht.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven.
 • Klantnummer en factuurnummer.
 • Bank- en betaalgegevens en eventueel betalingsherinneringen en -afspraken.
 • Persoonsgegevens in het kader van je opleiding, zoals aanwezigheid, studieresultaten en eventuele incidenten of gemelde persoonlijke situaties/afspraken.
 • Jouw feedback over de gevolgde opleiding en overige informatie die je geeft.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet of voor onze administratie voor een bepaalde tijd bewaren. In het bijzonder bewaren we de volgende zaken als volgt:

 • Belasting gerelateerde stukken: zolang als de fiscale bewaarplicht voorschrijft.
 • Diplomaregister: voor onbepaalde tijd, om de mogelijkheid tot herdrukken van het diploma te kunnen waarborgen (in geval van verlies), tenzij we het expliciete verzoek ontvangen van de student om de gegevens te verwijderen uit onze administratie. Daarna zal herdrukken van het diploma niet langer mogelijk zijn. Dit betreft de volgende gegevens: volledige naam (zoals door de student aan ons opgegeven), geboortedatum, geboorteplaats, behaalde opleiding en datum diploma.
 • Elektronische berichtgeving: tot aan het moment van afmelding door de ontvanger.
 • Scripties worden alleen in hard-copy aangeleverd door de student en worden direct na beoordeling teruggegeven aan de student. Indien het document toch elektronisch is aangeleverd, wordt het direct na beoordeling verwijderd.

Delen van gegevens met derden

Wij zijn hoofdverantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Soms schakelen we ook andere partijen in, die namens ons (een deel van) jouw persoonsgegevens zullen verwerken. Dit helpt ons om jou beter van dienst te zijn en om onze werkzaamheden goed uit te voeren. Het gaat daarbij onder andere om onze docenten, accountants en IT-leveranciers.

Als we persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij, waarbij wij de verwerkingsverantwoordelijkheid houden, sluiten we met deze derden een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Daarin maken we afspraken over onder meer het doel, de duur en de omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens.

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of de politie.

In onze communicatie met de docenten is er geen geheimhouding m.b.t. de opleiding, studieresultaten, betaalgegevens en eventuele geschillen of juridische aspecten.

In onze communicatie met studenten geven we geen informatie over andere studenten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de student wiens informatie het betreft.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Onder omstandigheden heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) wijzigen, te verwijderen of te beperken. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens of tegen de berichtgeving die wij je sturen. Wij kunnen je vragen om je eerst te identificeren, voordat we je verzoek in behandeling nemen.

 • Inzien en wijzigen: Hiertoe kun je contact met ons opnemen via info@nagyacademie.nl
 • Verwijderen: Het verwijderen van persoonsgegevens is onder omstandigheden mogelijk onder de AVG. Indien dit mogelijk is, zullen we hieraan tegemoetkomen. In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer we wettelijk verplicht zijn om gegevens te bewaren, of wanneer het verwijderen van de gegevens het faciliteren van jouw lopende opleiding belemmert. We zullen daarom per geval beoordelen of we aan het verzoek kunnen voldoen.
 • Beperken: Als je vindt dat de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is, je deze nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan, kun je contact met ons opnemen via info@nagyacademie.nl met het verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Bezwaar: Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kun je bezwaar maken tegen verder gebruik hiervan op grond van jouw specifieke redenen.

Klachten

Zie hiervoor de Klachtenprocedure

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Eventuele wijzigingen in onze Privacyverklaring zullen worden gecommuniceerd op de website.