De Nagy Academie staat voor het doorgeven van de contextuele benadering 
aan de volgende generatie contextueel werkers, -therapeuten en -opleiders.

 

De contextuele benadering berust op het ethisch perspectief dat mensen vóór alles verantwoordelijk zijn voor elkaar.

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen in passende zorg voor de ander en tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf, groeit als mens en verwerft vrijheid.

Contextuele opleidingen

4-Daagse Contextuele introductieopleiding

In de 4-daagse contextuele introductietraining van de Nagy Academie maak je kennis met het gedachtegoed van professor Ivan Boszormenyi – Nagy, de grondlegger van de contextuele therapie.

  • Zomerschool: 1, 2, 3 en 4 juli 2024
  • Najaarschool: 26 oktober, 2, 16 en 23 november 2024

De opleiding is geaccrediteerd door SKJ formeel leren, NVRG nascholing en Registerplein alle categorieën.
Meer informatie…

Basisopleiding tot contextueel werker “Grondbeginselen”

Start: februari 2025

Deze 2 jarige contextuele opleiding “Grondbeginselen” vormt het fundament van de contextuele benadering en leidt op tot contextueelwerker. In deze opleiding staat het zicht krijgen op de ruim 25 contextuele begrippen zoals professor I.B. Nagy ze formuleerde centraal. In combinatie met de noodzaak tot het zien van de feiten, psychologische – en interactiefactoren in iemands leven, kunnen deze begrippen worden ingezet om recht en onrecht door het lot en door mensen aangedaan in beeld te brengen. De inzichten en methodische mogelijkheden die tot stand komen door het werken met al deze aspecten van de relationele werkelijkheid van een mens, hebben allemaal tot doel om de dialogische weg naar billijke wederzijdse belangenbehartiging vorm te geven.
Meer informatie…

Contextuele therapieopleiding “Specialisatie”

Start: januari 2025

Deze 2 jarige contextuele vervolgopleiding leidt op tot contextueel therapeut en biedt na de contextuele basisopleiding een verdere verdieping en integratie van de visie en methodiek van het contextuele denken. In deze opleiding tot contextueel therapeut ligt de focus op het op rechtvaardige wijze vorm kunnen geven aan ingewikkelde hulpverleningssituaties en therapeutische processen.
Meer informatie…

Opleiding tot contextueel leertherapeut/docent intergenerationele familiedynamiek

Start: in 2026 start een nieuwe opleidingsgroep

Contextuele leertherapie speelt zich af op het raakvlak van het persoonlijk proces van de student en de integratie van de theoretische concepten.

De ultieme verdieping van het contextueel werken vind je in deze 3 jarige opleiding. De aandacht zal in het bijzonder gericht zijn op het internaliseren van de grondhouding en methodiek van de billijke wederzijdse belangenbehartiging/het aangaan van het dialogische proces dat leidt tot ontschuldiging op alle balansen van geven en ontvangen in het persoonlijke leven van de student, zodat de daaruit voortvloeiende professionele grondhouding en het vakmanschap van de kandidaat contextuele leertherapeut/docent in de intergenerationele familiedynamiek van professor I.B. Nagy zich verder kunnen ontvouwen.

Deze opleiding berust evenals al onze andere contextuele opleidingen op de 3 pijlers: contextuele theorie, praktijk en het persoonlijk proces van geven en nemen van de student in de eigen familie- en gekozen relaties. Deze 3 pijlers komen altijd aanbod tijdens alle methodieklessen, de supervisies, de leertherapie- en de intervisiebijeenkomsten.

Deze opleiding leidt op tot contextueel leertherapeut. Je kunt na de opleiding gaan werken als erkend contextueel leertherapeut mits je ook al 5 jaar ervaring hebt opgedaan als VCW erkend contextueel therapeut.

Ook om les te gaan geven als contextueel methodiek-docent is deze opleiding toereikend.
Meer informatie..

Nascholing/Workshops

“Tussen geven en nemen”

De leidraad hiervoor is het boek “Tussen geven en nemen” van de grondlegger van het contextuele denken professor I.B. Nagy. Dit boek bevat een schat aan gedachten en instructies met het oog op het contextuele werken. De inhoud vraagt om geduldig lezen en herlezen, om zo steeds meer verdieping te vinden in deze bijzondere visie en methodiek. In vier dagen, lezen en bespreken we hoofdstukken uit dit veelzijdige boek en werken daarmee aan verdieping van onze relationeel ethische kennis, vaardigheden en grondhouding.
Meer informatie…

Professor I.B. Nagy aan het werk

In deze workshop zien we prof. I. B. Nagy middels een videoband met een familie aan het werk. Gedurende de dag zal het voor de toeschouwers duidelijk worden hoe het werken vanuit de veelzijdig partijdige beroeps- en levenshouding helend werkt voor de cliënten en hun relaties. Men zal ervaren dát en hoe de familieleden systematisch worden aangemoedigd om op zoek te gaan naar de wederzijdse verdiensten in de gestagneerde relaties zodat er passende acties in die specifieke relaties gedaan kunnen worden.
Meer informatie…

Contextuele life demonstratie-zittingen

Gerdy Rooijakkers-Segers heeft de leiding over deze demonstratie-zittingen waarin therapiegesprekken gevoerd worden met leden uit een familie. De focus is in ieder gesprek gericht op het in gang zetten van het dialogisch proces, de billijke wederzijdse belangenbehartiging tussen mensen. Daarbij zal stap voor stap zichtbaar worden hoe het werken vanuit de meerzijdig partijdige beroeps- en levenshouding helend werkt voor de cliënt, zijn familierelaties en de toekomende generaties.
Meer informatie…

Module Wijsbegeerte

Wordt gegeven in Utrecht op 21 april, 26 mei en 23 juni 2023

In deze lessenreeks wordt de visie van professor I.B. Nagy beschouwd en onderbouwd vanuit het denken van de filosofen Martin Buber en Emanual Levinas. Als contextueel werker staat de dialogische ontmoeting tussen therapeut en cliënt en tussen de cliënt en de leden in zijn context centraal. Om als contextueel therapeut de werkelijke ontmoeting tot stand te kunnen brengen tussen mensen is de combinatie van theoretisch inzicht en praktische bekwaamheid onontbeerlijk.
Meer informatie

Supervisie voor contextueel werkers

Start bij minimaal 4 aanmeldingen

Onder systematische begeleiding wordt stilgestaan bij hoe de contextueel werker/-therapeut met moeilijke praktijksituaties vanuit de relationeel ethische grondhouding en werkwijze kan omgaan.

Er wordt met casuïstiek, literatuur en reflectieopdrachten gewerkt.
Meer informatie…

Supervisie voor contextueel therapeuten

Start bij minimaal 4 aanmeldingen

Onder systematische begeleiding wordt stilgestaan bij hoe de contextueel werker/-therapeut met moeilijke praktijksituaties vanuit de relationeel ethische grondhouding en werkwijze kan omgaan.

Er wordt met casuïstiek, literatuur en reflectieopdrachten gewerkt.
Meer informatie…

Leertherapie voor contextueel therapeuten

Start bij minimaal 4 aanmeldingen

Om de professionele contextuele vakbekwaamheid verder te ontwikkelen wordt in een dialogische setting en onder deskundige begeleiding de beroepshouding getraind waarin de student de billijke wederzijdse belangenbehartiging op alle niveaus van het leven internaliseert.

Er wordt met literatuur, een logboek en reflectieverslagen gewerkt en vaak blijkt het helpend te zijn om in combinatie daarmee nog enkele sessies met leden uit het eigen familiesysteem te volgen bij de leertherapeut.
Meer informatie

Contextuele supervisie in combinatie met leertherapie voor docenten die zijn opgeleid in de intergenerationele familiedynamiek

Start bij minimaal 3 aanmeldingen

Tijdens deze bijeenkomsten wordt samen met een senior contextueel leertherapeut/-supervisor gewerkt op het spannende gebied tussen de docent als persoon en de relaties met zijn individuele studenten binnen zijn vak als docent in de visie en methodiek van de relationele ethiek. Relationeel ethisch kijken naar- en omgaan met overdracht en tegenoverdracht; invloeden van eigen destructief gerechtigde aanspraken en destructieve parentificatie op de balansen van geven en nemen met specifieke studenten worden besproken naar aanleiding van ingebrachte vragen rondom stagnaties in geven en ontvangen op de balans in de docent-student relatie.
Meer informatie…